Co to jest rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej?
Zdrowie

Co to jest rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej?

Każdego roku z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej korzysta wiele osób. Dlatego w niniejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu kilka kluczowych kwestii związanych z tym tematem.

Co należy rozumieć przez rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej?

Otóż, przez rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej należy rozumieć nic innego, jak rehabilitacja http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/lecznicza z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która trwa nie dłużej niż 24 dni. Jej głównym celem jest przede wszystkim przywrócenie pełnej zdolności do pracy w stosunku do osób, które w wyniku zaistniałej choroby zostały zagrożone długotrwałą niezdolnością do wykonywania swojego zawodu, ale w sposób jednoczesny ich rokowania na odzyskanie sprawności są dobre. Co to jest rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej?Z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej mogą skorzystać przede wszystkim osoby, które: zagrożone zostały całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnione zostały do zasiłku chorobowego lub uprawnione zostały do świadczenie rehabilitacyjnego wynikającego z tytułu do ubezpieczenia wypadkowego lub chorobowego, jak również w stosunku do osób, które pobierają rentę o charakterze okresowym wynikającą z tytułu niezdolności do pracy rokujące w sposób jednoczesny odzyskaniem zdolności do pracy po przeprowadzeniu danej rehabilitacji. Oczywiście może zostać przeprowadzona rehabilitacja domowa http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/o-nas/. Rehabilitacja w domu niczym nie odbiega rehabilitacji podjętej w ośrodku i może ona zostać wdrożona za każdym razem, gdy pacjent sobie tego życzy i gdy są do tego odpowiednie przesłanki. 

Jakie dokumenty należy przedstawić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, aby móc skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej?

Jeżeli chodzi o kwestię przedstawienia dokumentów Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, aby móc skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowe to należy do nich zaliczyć przede wszystkim wniosek PR4. We wniosku tym trzeba uzupełnić następujące informacje: imię oraz nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, rozpoznanie medyczne wyłącznie w języku polskim, opinię o tym, czy po przeprowadzonej rehabilitacji będą istnieć pozytywne przesłanki do wznowienia pracy, wszelką dokumentację medyczną, jak również informację, iż składany wniosek dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Istotną informacją jest także to, iż lekarz ma możliwość wystawienia takiego wniosku o rehabilitację nawet podczas wystawiania zwolnienia elektronicznego, czyli zwolnienia E-ZLA, co znacznie skraca czas trwania całej procedury. 

Przez jaki czas trwa rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej?

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej nie przekracza czasu 24 dni. Aczkolwiek w wyjątkowych sytuacjach istnieje oczywiście możliwość skrócenia, bądź wydłużenia tego czasu. Oczywiście o tym aspektach decyduje wyłącznie ordynator ośrodka rehabilitacyjnego. Wszelkie koszty związane z rehabilitacją są pokrywane wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to tyle, że pacjent, który znajduje się w ośrodku rehabilitacyjnym nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z wyżywieniem, leczeniem, ani zakwaterowaniem. Pierwszym krokiem do udania się na taką rehabilitację jest otrzymanie orzeczenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Orzeczenie takie zostaje wydane przez lekarza orzecznika przynależnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po wydaniu orzeczenia zostaje wydane skierowane na rehabilitację. Skierowanie otrzymuje się nie później niż w terminie ośmiu tygodni od momentu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika. Ważną informacją jest również to, że zarówno termin, jak i miejsce rehabilitacji każdy z pacjentów ma możliwość ustalenia z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Jakiego typu schorzenia kwalifikują się na rehabilitację http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/uslugi/fizjoterapia-rehabilitacja/ leczniczą w ramach prewencji rentowej?

Do rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (stacjonarnej) kwalifikują się takie schorzenia jak: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatyczne, onkologiczne, narządu głosu, jak również ośrodkowy układ nerwowy. Jeżeli chodzi o rehabilitację leczniczą (ambulatoryjną) kwalifikują się takie schorzenia jak: narządu ruchu oraz układu krążenia. Z kolei, jeżeli chodzi o sam program rehabilitacji leczniczej to obejmuje on w szczególności takie aspekty jak: różnorodne formy rehabilitacji o charakterze fizycznym, fizykoterapię, rehabilitację o charakterze psychologicznym, jak również edukację zdrowotną. Edukacja zdrowotna jest dokonywana w zakresie: zasad odpowiedniego żywienia, kontynuowania rehabilitacji w domu, ale także w zakresie podstawowych praw oraz obowiązków zarówno ze strony pracodawcy, jak i ze strony pracownika. Należy także pamiętać, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dysponuje własnymi środkami rehabilitacyjnymi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jedynie podpisuje umowę z wybranymi ośrodkami rehabilitacyjnymi. Ośrodki taki są zobligowane do spełnienia precyzyjnych wymogów zarówno prawnych, jak i kadrowych, lokalowych oraz leczniczych.