Upadłość konsumencka
Prawo

Upadłość konsumencka

Odgrywanie roli w stosunkach gospodarczych może prowadzić do niespłacalnych długów. W takich przypadkach często mamy do czynienia z upadkiem biznesu. Jednak problem spłaty zadłużenia coraz częściej dotyka osoby fizyczne. W takim przypadku ratunkiem może być upadłość konsumencka. Co oznacza to słowo? Kto może skorzystać z upadłości konsumenckich? Jak przebiega procedura? Jakie są korzyści z ogłoszenia upadłości?

Co oznacza termin upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to szczególne postępowanie sądowe, które dotyczy długów osoby posiadającej status konsumenta. Zwykle dotyczy to osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Program został uruchomiony, aby pomóc w spłacie zadłużenia osobom, które od co najmniej 3 miesięcy nie są w stanie spłacić zadłużenia. Umorzenie długów polega na spłaceniu wierzycieli z majątku dłużnika i umorzeniu części lub całości długu. Postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu przez dłużnika lub jego wierzycieli. Pomocy przy złożeniu wniosku można szukać na podstawie ogłoszenia kancelarii – Upadłość konsumencka.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką może złożyć każdy, kto nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań dłużej niż 3 miesiące. Jednocześnie bankructwo niekoniecznie jest tak zwanym czynnikiem niezależnym od wyniku (takiego jak bezrobocie czy choroba), ale może być nawet wynikiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Co oznacza upadłość konsumencka? Zadłużeni wnioskodawcy nie muszą podawać przyczyn swojej niewypłacalności.

Do niedawna osoby prowadzące działalność gospodarczą miały ograniczone możliwości skorzystania z upadłości konsumenckich. Muszą złożyć wniosek o upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od dnia, w którym stali się niewypłacalni, lub musi upłynąć co najmniej 10 lat od terminu złożenia takiego wniosku. W marcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks upadłościowy, która ułatwi osobom prowadzącym działalność gospodarczą ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że byli przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką po wyrejestrowaniu swojej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), niezależnie od tego, czy firma została ogłoszona w wyznaczonym terminie. Regulacje te w dużej mierze zrównują sytuację osób nieprowadzących działalności gospodarczej z przedsiębiorcami.

Jak przebiega proces upadłości?

Proces upadłości konsumenckiej ma na celu pomóc niewypłacalnemu wyjść z długów i spłacić wierzycieli. W związku z tym cały majątek dłużnika zostaje oddany pod zarząd syndyka. W pierwszym etapie syndyk ustala, jaki majątek posiada osoba składająca wniosek o upadłość. Osoby bez majątku mogą liczyć na częściowe lub nawet całkowite umorzenie długów. Syndyk następnie sporządza listę wierzycieli i podejmuje próbę sprzedaży majątku w celu zaspokojenia roszczeń. Co ważne, dłużnik ma prawo zatrzymać część środków potrzebnych na wynajęcie mieszkania czy pracę.

Na podstawie ustaleń syndyka sąd orzeka o planie spłaty zadłużenia. Jest to harmonogram określający kwotę i termin spłaty, jakiej dłużnik dokonał na rzecz wierzyciela. Plany spłaty zwykle obejmują okres 12, 24 lub 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dług został celowo stworzony, z planem spłaty do 7 lat. Postępowanie sądowe zwykle trwa latami. Może się szybko zakończyć, gdy sąd umorzy dużą część długu w oparciu o skrajne trudności dłużnika i brak środków pieniężnych.

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Każdy, kto wpadł w spiralę zadłużenia, zna problem nękania telefonicznego przez windykatorów czy stres związany z egzekucją komorniczą. W tej chwili wydaje się, że ogólny trend się skończył, a zadłużenie wraz z odsetkami karnymi nadal rośnie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która wstrzymuje wszelkie postępowania windykacyjne i egzekucyjne prowadzone przez komornika. Zawieszone zostają również odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań. Ponadto oznacza to koniec irytujących telefonów i wizyt domowych oraz narastających obaw o zadłużenie.

Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że sąd w pierwszej kolejności spróbuje sprzedać majątek dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli. Może to wiązać się z koniecznością sprzedaży domu, mieszkania lub samochodu. Sąd ma jednak obowiązek zapewnić upadłemu środki na wynajem mieszkania. Więc nie bój się ogłosić bankructwa. W większości przypadków decyzja o złożeniu wniosku jest początkiem nowego życia, zwłaszcza gdy sąd decyduje o umorzeniu części lub całości długu. Kancelaria zajmująca się sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej z pewnością pomoże w złożeniu wniosku do sądu i przeprowadzeniu procesu w najlepszym interesie dłużnika.